Jesteś tutaj:

Polityka dywidendy

Biorąc pod uwagę strategiczne cele Idea Banku w zakresie struktury jego kapitału, a także długofalową strategię rozwoju i aktualny poziom kapitałów Banku, Zarząd będzie rekomendował przeznaczenie zysku za lata obrotowe 2014, 2015 i 2016 w całości na kapitał zapasowy, co umożliwi dalszy rozwój Banku i wpłynie na zwiększenie jego stabilności.

W kolejnych latach, zamiarem Idea Banku jest docelowa wypłata dywidendy na poziomie do 50% zysku netto za dany rok obrotowy, wskazanego w zbadanym jednostkowym rocznym sprawozdaniu finansowym. W latach, kiedy Bank osiągnie wyjątkowo pozytywne wyniki i będzie posiadał wysokie współczynniki wypłacalności, będzie można rozważyć wypłatę dywidendy w wyższej wysokości.

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy będzie analizowana i w miarę potrzeby okresowo weryfikowana przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu czynników, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, sytuacji finansowej, zapotrzebowania na środki pieniężne, planów rozwoju oraz wymogów prawa i wytycznych organów nadzoru w tym zakresie. Każdorazowo decyzja o wypłacie dywidendy będzie podejmowana przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.