Jesteś tutaj:

Kapitał zakładowy

Przed emisją nowych akcji (seria M) oferowanych w ramach pierwszej oferty publicznej, kapitał zakładowy Idea Banku dzielił się na 67.811.097 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda. W ramach pierwszej oferty publicznej inwestorom przydzielono 10.590.884 akcje serii M, w związku z czym, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Banku będzie dzielić się na 78.401.981 akcji. Od dnia 17 kwietnia 2015 r. kapitał zakładowy Idea Banku wynosi 156 803 962 zł i dzieli się na 78.401.981 akcji o wartości nominalnej 2 zł każda.

SERIA LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW NA WZ
A* 1.051.200 2.102.400
B 2.500.000 2.500.000
C 1.250.000 1.250.000
D 2.500.000 2.500.000
E 1.500.000 1.500.000
F 1.071.429 1.071.429
G 8.385.968 8.385.968
H 8.385.967 8.385.967
I 12.028.594 12.028.594
J 9.794.872 9.794.872
K 4.744.526 4.744.526
L 14.598.541 14.598.541
M 10.590.884 10.590.884
Razem 78.401.981 79.453.181

* Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu (każdej akcji przysługują dwa głosy), co do dywidendy (wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w art. 353 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych), co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Banku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku.