Jesteś tutaj:

Ład korporacyjny

W związku z debiutem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Idea Bank wprowadził nowe standardy ładu korporacyjnego (corporate governance).

Zgodnie z nimi, dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej będzie wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych. Akcjonariusze mniejszościowi będą wyłącznymi uprawnionymi do wykonywania prawa głosu w tym zakresie – Akcjonariusz Kontrolujący (posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 50% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Banku) nie będzie zgłaszać kandydatur oraz będzie wyłączony z wykonywania prawa głosu podczas wyborów Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.

Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej będą uczestniczyć w pracach komitetów powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej znajdzie się w składzie komitetu audytu. Otrzymają oni również prawo do decydowania o przeprowadzeniu transakcji przez Bank, w tym transakcji z podmiotami powiązanymi (z wyłączeniem transakcji wewnątrz Grupy Idea Bank). Na przeprowadzenie jakichkolwiek transakcji z podmiotami powiązanymi o wartości przekraczającej 1% funduszy własnych Banku wymagana będzie zgoda dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej.


Dokumenty do pobrania:

Dokumenty korporacyjne


Informacje o Komitetach


Oświadczenia i informacje dotyczące ładu korporacyjnego


Informacje ogłaszane zgodnie z art. 111 i 111 a Prawa bankowego