Jesteś tutaj:

Odpowiedzialne zarządzanie

W Idea Bank rozumiemy potrzeby przedsiębiorców, ponieważ sami nimi jesteśmy. Dlatego w naszej działalności, kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie rzeczywistych potrzeb klienta. W naszej codziennej pracy budujemy partnerskie relacje oparte na zaufaniu. Odpowiedzialne zarządzanie jest elementem strategii biznesowej Grupy Idea Bank i pełni rolę wspierającą dla osiągnięcia założonych celów biznesowych. Podstawą naszej organizacji są wysokie standardy działania, uczciwość, rzetelność, dbanie o interes klienta oraz etyczne i odpowiedzialne zarządzanie. Etyczne prowadzenie działalności, prowadzenie stałego dialogu z interesariuszami i odpowiadanie na ich oczekiwania to kluczowe filary naszego podejścia.

Jesteśmy firmą odpowiedzialną wobec otoczenia i tego samego oczekujemy od partnerów z którymi współpracujemy. W 2017 roku opracowaliśmy nową Procedurę dokonywania zakupów towarów i usług, uwzględniając w niej wytyczne dla dostawców. Wszystkie firmy, które chcą z nami współpracować, już na etapie składania ofert muszą dołączyć podpisane oświadczenie o kierowaniu się w swojej działalności zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uwzględnianiu kwestii z zakresu przestrzegania praw człowieka, stosunków pracy, ochrony środowiska oraz etyki i przeciwdziałania korupcji.

Zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju ograniczamy negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne, co przyczynia się również do budowania wartości firmy. Chcemy zmniejszać swój wpływ na otoczenie, promować ekologiczne postawy wśród pracowników oraz współpracować na rzecz zrównoważonego sektora finansów z pozostałymi uczestnikami rynku.

Budowanie długotrwałych, partnerskich relacji i wspieranie otoczenia to cele, jakie nam przyświecają w obszarze działań prospołecznych. Jesteśmy firmą otwartą na dialog, która dostrzega potrzeby interesariuszy. Realizujemy działania na rzecz edukacji finansowej oraz dostosowujemy nasze usługi do osób niepełnosprawnych. Nasi pracownicy chętnie angażują się w działania charytatywne i wspólne akcje społeczne.

Polityka CSR i zrównoważonego rozwoju Idea Bank

Kolejnym krokiem na drodze do usystematyzowania naszego podejścia do odpowiedzialnego zarządzania było wydanie pierwszego Raportu społecznej odpowiedzialności biznesu za 2017 rok. Prace nad raportem były okazją do analizy dotychczasowych praktyk, określenia priorytetów i wyznaczenia planu na kolejne lata. Efektem tych działań jest Polityka CSR i zrównoważonego rozwoju Idea Bank przyjęta na początku 2018 roku.

Polityka określa sześć kierunków, które wyznaczają drogę do bycia firmą odpowiedzialną. Dla każdego kierunku ustalone zostały cele szczegółowe, jakie są konieczne do osiągnięcia naszej wizji.

Polityka CSR i zrównoważonego rozwoju

Raportowanie CSR

Zobowiązanie firmy do regularnego raportowania danych niefinansowych jest kolejnym elementem odpowiedzialnego podejścia Idea Banku wobec otoczenia. Od 2018 roku publikujemy raport odpowiedzialnego biznesu zawierający najważniejsze informacje i wskaźniki niefinansowe. Nasze raporty powstają z wykorzystaniem międzynarodowego standardu raportowania danych niefinansowych Global Reporting Initiative.

Odpowiedzialne relacje społeczne

Raport odpowiedzialnego biznesu Grupy Kapitałowej Idea Bank 2017

Raport CSR Idea Bank 2017 - wybrane informacje

Wspieramy przedsiębiorców

Nasza odpowiedzialność wobec społeczności to działania, dzięki którym każda firma, może rozwijać się, budować swoje kompetencje, realizować działalność na szerszą skalę oraz zwiększać zatrudnienie. Naszą rolą w budowaniu i wspieraniu biznesu jest pomoc w rozwoju i edukacja klientów. Zależy nam, aby dzięki naszym działaniom i realizowanym projektom pobudzać biznes do działania i rozwoju, inspirować a dzięki temu przyczyniać się do ich wzrostu. Promujemy ciekawe pomysły, szanse na innowacje i pożyteczne inicjatywy , które mogą przerodzić się w dobrze prosperujące biznesy.

Dbanie o interes klienta przez wsparcie w wyborze produktów i usług dopasowanych do potrzeb, oferowanie nowoczesnych narzędzi wspierających prowadzenie firmy to kluczowe zasady naszej działalności. Chcemy stwarzać klientom dogodne warunki do rozwoju ich biznesu. Dlatego w naszej działalności, w oferowanych produktach i usługach kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie rzeczywistych potrzeb klienta i przygotowanie oferty dopasowanej do jego aktualnych oczekiwań. Prowadzimy działania mające na celu finansowanie nowopowstających projektów, które pomagają firmom rozpocząć lub rozwinąć działalność.

Działalność społeczna Idea Banku jest nakierowana na działania wspierające przedsiębiorczość, związane przede wszystkim ze wsparciem mikro, małych i średnich firm, w tym także start-upów. Zależy nam na tym, aby dzięki naszym działaniom i projektom realizowanym na rzecz innych firm, pobudzać je do działania i rozwoju, inspirować a dzięki temu przyczyniać się do ich wzrostu. Dzięki takiemu podejściu do współpracy z naszymi interesariuszami, możemy w sposób pośredni mieć wpływ na wzrost tych przedsiębiorstw, wzrost zatrudnienia, a także w szerszej perspektywie rozwój gospodarczy Polski.

Klienci rozwijają się dzięki nam

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów chcemy stwarzać im dogodne warunki do rozwoju biznesu, zapewniając innowacyjne rozwiązania. Staramy się uwzględniać potrzeby początkujących firm również w przygotowanej przez nas ofercie produktów, zapewniając m.in. finansowanie na start. Dzięki temu mają możliwość rozpoczęcia działalności na szerszą skalę, rozpoczęcia inwestycji i rozwijania biznesu.

Prowadzimy działania mające na celu finansowanie nowopowstających projektów, dlatego postawiliśmy na inkubator przedsiębiorczości i akcelerator, który pomaga młodym firmom rozpocząć działalność oraz otrzymać finansowanie niezbędne do rozwinięcia działalności. Promujemy ciekawe pomysły, szanse na innowacje i pożyteczne inicjatywy, które mogą przerodzić się w dobrze prosperujące biznesy.

Inkubatory prowadzone przez Idea Bank powstały przede wszystkim po to, by wspierać start-upy. Podstawową zaletą uczestnictwa w programie była możliwość pozyskania silnego i stabilnego partnera, który dysponował wiedzą i doświadczeniem. W ciągu 2 lat działalności skorzystało z niego ponad 60 przedsiębiorstw.

Zapewniamy szeroki dostęp do naszych usług

Aby zapewnić szeroki i nieograniczony dostęp do naszych usług, stale pracujemy nad alternatywnymi kanałami sprzedaży, przede wszystkim przez internet i telefon. Z myślą o osobach, które nie chcą lub nie mogą udać się do stacjonarnego oddziału, daliśmy możliwość skontaktowania się z naszymi doradcami poprzez Wirtualny Oddział. Usługa jest dostępna online – na stronie internetowej, przy pomocy trzech kanałów kontaktu: rozmowa video, rozmowa audio i czat.

Z kolei Idea Cloud to nowoczesna platforma bankowości elektronicznej do zarządzania biznesem, która integruje bankowość z pełną księgowością dostarczaną przez Tax Care. To narzędzie, które zmniejsza obciążenia administracyjne i biurokrację, z jaką stykają się na co dzień przedsiębiorcy. W ramach Idea Cloud wdrożyliśmy również aplikację mobilną, która pozwala sprawdzić stan konta, historię transakcji, zrobić przelew, założyć nowe konto lub lokatę.

Mimo intensywnej promocji obrotu bezgotówkowego, płatności gotówkowe wciąż stanowią znaczny udział w rozliczeniach dokonywanych przez polskich przedsiębiorców. Z myślą o tych, którzy przewożą swój utarg z firmy do banku albo do domu samodzielnie, w Idea Bank stworzyliśmy specjalne auta z wbudowanymi wpłatomatami, które przedsiębiorcy mogą zamówić przez aplikację mobilną, by wygodnie i bezpiecznie wpłacić zarobione pieniądze. Użytkownik ma możliwość zarezerwowania konkretnej godziny, na którą zamówi pojazd. Czas dojazdu wynosi około 30 minut.

W 2017 roku w 20 miastach Polski jeździło już 37 pojazdów. W listopadzie uzyskaliśmy rekordową kwotę 100 mln zł wpłat do mobilnych wpłatomatów. Mobilne wpłatomaty dostępne są obecnie m.in. w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie i Białymstoku.

Na początku 2018 roku uruchomiliśmy razem ze spółką Tax Care pierwszą w Polsce platformę do bezpłatnego wystawiania, przechowywania i przesyłania dokumentów księgowych. Chmura Faktur jest otwarta dla wszystkich użytkowników: przedsiębiorców, biur księgowych, konsumentów oraz administracji publicznej. Celem nowego przedsięwzięcia Grupy Idea Bank jest wyeliminowanie z życia gospodarczego w Polsce papierowych faktur.

W Polsce wystawianych jest co roku 1,5 miliarda faktur przez prawie 1,7 miliona firm. Niestety, pomimo widocznej cyfryzacji wielu obszarów życia gospodarczego, wystawianie i dalsze życie faktur nieodłącznie wiążą się z papierem. Otwarty dla wszystkich system, który ma uprościć, ujednolicić i zwiększyć bezpieczeństwo wymiany dokumentów finansowych.

Chmura Faktur jest jedyną w swoim rodzaju siecią przedsiębiorców, dla których cyfryzacja jest ważnym elementem podnoszenia efektywności i zwiększania bezpieczeństwa biznesu. Jest to również system, który pomaga firmom ograniczać zużycie papieru, a tym samym ograniczyć wpływ na środowisko naturalne.

Odpowiedzialny pracodawca

Ogromną wagę przywiązujemy do naszej kultury organizacyjnej, która stymuluje pracowników do samodzielnej, rzetelnej i skutecznej realizacji zadań oraz pobudza kreatywność. Starannie dobieramy pracowników do naszego zespołu a następnie dajemy im możliwość realnego wpływu na budowanie klimatu naszej organizacji. Stosujemy zasadę „otwartych drzwi” i bezpośredniej komunikacji na wszystkich płaszczyznach struktury organizacyjnej. Chcemy, aby pracownicy rozwijali się razem z firmą. Budujemy ich zaangażowanie, poprzez budowanie dobrej atmosfery, relacji i spójnej ścieżki kariery.

Polityka różnorodności

Zaangażowanie w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wiemy, że jako firma wywieramy wpływ na otoczenie, dlatego w 2017 roku podjęliśmy zobowiązanie do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals). Chcemy poprzez naszą działalność wspierać rozwój społeczności oraz rozwój gospodarczy kraju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest dodatkowym działaniem firmy, ale sposobem na zarządzanie przedsiębiorstwem, co w dłuższej perspektywie dostarcza korzyści zarówno firmie, jak i jej otoczeniu. Tylko wspólne działania – biznesu, instytucji naukowych, instytucji rządowych i otoczenia społecznego – mogą, dzięki szerokim partnerstwom wesprzeć realizację wyznaczonych przez ONZ wyzwań. Chcemy poprzez nasze plany biznesowe przyczyniać się do osiągniecia wspólnego sukcesu, jakim będzie życie w zrównoważonym świecie.

Stawiamy sobie ambitne cele i tego też wymagamy od naszych partnerów, dlatego włączamy się w prace na rzecz budowania standardów etycznego i odpowiedzialnego biznesu wśród firm w Polsce. Przedstawiciele Idea Banku biorą udział w pracach Grupy Roboczej ds. Etyki i standardów odpowiedzialnego biznesu w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego w Ministerstwie Rozwoju.

Dobre praktyki

Idea Bank dba żeby prowadzone przez niego projekty miały pozytywny wpływ nie tylko na organizację, ale także na społeczności, z którymi Idea Bank się styka. Nasze działania i dobre praktyki są również doceniane przez rynek – od kilku lat jesteśmy obecni w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki.

Wybrane działania CSR Idea Bank:

Inkubator Przedsiębiorczości to sposób na rozwiązanie problemu braku kapitału, z którym borykają się osoby chcące założyć firmę. W ramach programu organizowane są cykliczne konkursy, podczas których spośród kilku tysięcy zgłoszeń wybieranych jest 30 najlepszych planów biznesowych. Ze zwycięzcami Idea Bank zakłada spółkę, wnosząc ok. 30% potrzebnego kapitału. Na pozostałą część kapitału przedsiębiorca otrzymuje finansowanie w postaci kredytu na preferencyjnych warunkach. Uczestnik programu może liczyć na okres karencji, do momentu kiedy zacznie osiągać dochody. Bank pokrywa wszystkie koszty opieki prawnej, przygotowania odpowiedniej dokumentacji i założenia spółki.

Program Trenerzy Biznesu składa się z konsultacji telefonicznych, a następnie spotkań szkoleniowych w największych miastach Polski. Warsztaty dotyczą umiejętności autoprezentacji i sprzedaży, umiejętności utrzymywania płynności finansowej i zarządzania finansami osobistymi. Program obejmował również możliwość konsultacji ze specjalistą dotyczących stworzenia planu biznesowego firmy.

Założeniem programu Duma Przedsiębiorcy jest promowanie ciekawych inicjatyw biznesowych prowadzonych przez klientów Idea Banku. Projekt wspomaga ambitne, pomysłowe i przedsiębiorcze osoby w osiągnięciu sukcesu. Wybrane firmy otrzymują od Banku darmowy pakiet profesjonalnych działań marketingowych, takich jak; spoty reklamowe, artykuły prasowe, a także kampanie plakatowe. Akcja Duma Przedsiębiorcy przyniosła wiele korzyści przedsiębiorcom – niektóre firmy odnotowały nawet czterokrotny wzrost przychodów. Pomogła im także zdobyć nie tylko nowych klientów, zwiększyć sprzedaż, ale i nawiązać nowe partnerstwa biznesowe. Od 2013 roku w programie wzięło udział ponad 200 przedsiębiorców.

Idea Bank powstał z myślą o ludziach przedsiębiorczych, pragnących realizować marzenia o swoim biznesie, wspierając rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Naszym założeniem jest być nie tylko dostawcą produktów i usług finansowych, ale przede wszystkim doradcą merytorycznym wspierającym klienta i jego biznes. Chcemy być miejscem, w którym nawet najmniejsze firmy i osoby prowadzące własny mały biznes znajdą kompleksową pomoc osobistych doradców. Idea Huby to nowatorskie placówki coworkingowe, które Idea Bank bezpłatnie udostępnia swoim klientom. To przestrzenie, w których właściciele małych firm mogą wygodnie pracować, poznać się nawzajem, inspirować, a także dzielić wiedzą i doświadczeniami.

Wiosną 2017 r. Idea Bank uruchomił placówki na torach - Idea Hub Express. To wagony do pracy w wybranych pociągach PKP Intercity. Zostały one przystosowane do pracy biurowej podczas podróży - są wyposażone w stoły, krzesła i ekran do wyświetlania prezentacji. Podróżni mają też do dyspozycji sprzęt biurowy, ładowarki do telefonów i niezbędne łącza, a także ekspres do kawy i prasę. Klienci mieli możliwość przejazdu dzięki darmowym voucherom. Bilety można było otrzymać w stacjonarnych placówkach Idea Hub. Z Idea Hub Express mógł skorzystać każdy pasażer, ale klientom banku przysługiwało pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc. Wagony były dostępne dla podróżujących na trasach Warszawa-Poznań-Warszawa, Warszawa-Kraków-Warszawa i Warszawa-Wrocław-Warszawa.

Projekt był realizowany od 24 kwietnia do 26 czerwca 2017 r. W czasie trwania projektu, dla klientów Idea Banku wydanych zostało 334 vouchery. Projekt trwał 38 dni, a pociąg w tym czasie przebył 76 przejazdów (każdego dnia były dwa przejazdy – z Warszawy i do Warszawy).

Projekt Idea Hub Express został wyróżniony w kilku konkursach, co tylko potwierdza, że innowacyjność i poszukiwanie nowych rozwiązań dla klientów są ważnym elementem działania Idea Banku.

Aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby młodych przedsiębiorców i osób, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej rozpoczęliśmy cykl warsztatów merytorycznych w Idea Hub dotyczących prowadzenia i rozwoju firm, komunikacji, zarządzania projektami, czy zarządzania ludźmi. Zorganizowaliśmy serię szkoleń prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów. Do tej pory zorganizowane zostały m.in. szkolenia z zakresu marketingu, finansów, miękkich umiejętności, współpracy z biznesem etc. oraz spotkania networkingowe, które mają za zadanie łączyć biznesy klientów Idea Bank, dając im przestrzeń do poznania siebie i wymiany doświadczeń. Warsztaty są otwarte dla wszystkich, nie są zarezerwowane wyłącznie dla klientów banku. Od stycznia do listopada zorganizowaliśmy 221 warsztatów, w których uczestniczyło 2794. Klienci banku otrzymują wiedzę, która może ograniczyć ryzyko podczas prowadzenia działalności biznesowej. Większa wiedza na temat przedsiębiorczości i instrumentów finansowych, to lepsze decyzje biznesowe w przyszłości.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat odpowiedzialnego zarządzania
w Idea Bank napisz do nas:

Magdalena Nowacka
Ekspert ds. CSR
Mail: magdalena.nowacka@ideabank.pl